Den politiskt omöjliga abortfrågan

Livet var mycket enklare och förhållandevis okomplicerat i den trygga lektionssalen i högstadiet på slutet av -70 talet. Diskussioner om svåra frågor som dödsstraff, kärnkraft, apartheid och abort handlade i slutändan bara om man var för eller emot.  Så värst många nyanser däremellan fanns inte då.

Räck upp handen ni som är mot abort, minns jag att läraren frågande. Själv var jag ganska medveten om den några år gamla abortlagstiftningen. Hemma hade frågan diskuterats flera gånger, så jag var trots min ringa ålder ganska uppdaterad.

Lärarinnan var i 50-års åldern och på den tiden kallades hon för rödstrumpa och vänsteraktivist. Hon hade mycket starka åsikter i frågan skulle det visa sig och hade själv arbetat politiskt sedan -60 talet för att lagstiftningen skulle förändras och bli friare.

Hon tittade oroligt runt i klassrummet och såg att i vart fall 10 händer hade sträcks upp. Hon verkade vara lite besviken, men trots sin politiska övertygelse visade eller uttalade hon inget patroniserande eller agg mot dem som visade sig vara mot. Därefter började några veckors projektarbete där vi skulle samla in information på biblioteket, genom att läsa bl.a. böcker och tidningsartiklar, samt besöka politiska föreningar. Sedan skulle lärarinnan hålla i en paneldiskussion där några av oss som var för och emot skulle diskutera våra argument inför klassen..

Jag blev en av dem som argumenterade för fri abort, helt säker på att min ståndpunkt var den enda rätta. Paneldiskussionen kändes bra och efteråt skulle det återigen röstas. Tre eller fyra händer var fortfarande uppräckta. Lärarinnan såg nöjd ut och berömde oss för våra respektive argument på båda sidor.

Nio år senare, när jag studerade i Lund, fick frågan en helt annan innebörd. Min flickvän blev gravid i mitten på den andra terminen. Det följde en svår och lång diskussion som pågick flera veckor. På något sätt hade bilderna av fosterutvecklingen som abortmotståndarna visat och många andra av deras argument under den tidigare paneldiskussionen fastnat på näthinnan. Helt oförberedd kände jag mig tvingad till att föra över diskussionen till mer  praktiska problem, bl.a. med svårigheterna att ta hand om ett barn under studierna eller om hon eller båda skulle behöva avbryta dem, samt att vi inte hade en gemensam bostad än.

Det var lätt på -70 talet att vara abortförespråkare, men att få uppleva de kval som jag, men främst min flickvän fick genomgå, smärtade mig mycket och gör än idag. Hon var visserligen i grunden något tveksam till att fullfölja graviditeten, men visade samtidigt mig stor respekt och lyssnade noga på mina argument för eller emot. Jag är idag övertygad och har senare fått bekräftat, att vi skulle haft ett gemensamt barn om jag suttit på den andra sidan under paneldiskussionen i högstadiet.

Sedan några år tillbaka har abortfrågan återigen kommit upp på dagordningen. Lite vid sidan om har jag följd den medicinetiska debatten och framför allt den efterföljande debatten om läkaren som försökte rädda ett aborterat foster i 22:a veckan.

Abortfrågan har inte bara för mig ytterligare komplicerats utan sedan flera år har den diskuterats aktivt.  Inte bara i medier och på nätet, utan också privat mellan vänner och bekanta och på arbetsplatser.

För några år sedan när debatten var sansad kunde vem som helst, befogat eller inte, uttrycka farhågor om att livsdugliga foster i värsta fall kanske aborteras. Tyvärr går det inte längre, i vart fall inte i massmedia utan att angripas av argument på sandlådenivå.

Jag misstänker starkt, att bara för att frågan politiskt uppmärksammats av ett för många tvivelaktigt parti, SD, kan ingen sansad debatt längre ske. Kanske om några år, på samma sätt som med invandringsfrågan.

Ledarskribenter, ledande politiker mm försöker uppenbart göra politiska poänger av sin respektive hållning och har för länge sedan lämnat all anständighet i sin argumentering för en extra stjärna i partiboken eller från läsarna genom att man tror sig locka tillbaka väljare och prenumeranter, bara genom att visa hur starkt man konsekvent är emot SD och samtliga av dess politiska idéer. Utan urskillning, utan eftertänksamhet och utan normal samtalston. Hatet tillåts dessutom lysa igenom, för det är ju på det viset “de” skall besvaras och bekämpas, har man kommit överens om, på slutna politiska möten och i redaktörsrummen.

Genomtänkta, avvägda och respektfulla argument är tyvärr inte längre så vanliga. En debatt som i början välkomnades, men som allt mer fått mig att känna avsmak för de allt starkare polariserande politiska argumenten, där de hela tiden försöker bjuda över varandra i smaklöshet, billiga politiska floskler och populistiska utspel.

Jag ber er, försök lägga partiboken på hyllan för en stund. Frågan är värd en eftertänksam och sansad, väl avvägd och mogen debatt, i de svåra etiska, medicinska och existentiella principfrågeställningarna som den innehåller.

Så gjorde i vart fall vi i våra debatter, redan som tonåringar på -70 talet.

Börjar vi allt mer närma oss ett matriarkalt förtryck i Sverige?

I de flesta feministiska- eller kvinnorörelser i Sverige har en av ledstjärnorna både historiskt sett och idag varit att påpeka att det i nära relationer är män som utövar våld mot sin partner. Majoriteten av den vetenskapliga litteraturen, genusforskningen och genusutbildningen på högre nivå i Sverige när det gäller kvinno/genusforskning stödjer också det synsättet. Det ingår som en central del i det som ibland kallas mäns överordning i samhället, könsmaktsordningen. Att män bl.a. utövar våld för att förtrycka kvinnan och/eller att det är en faktor som motverkar jämställdheten mellan könen.

Även den svenska lagstiftningen särskiljer, bl.a. på grund av det synsättet, i flera avseenden mäns våld mot kvinnor respektive kvinnors våld mot män.

Som ett led för att särskilt uppmärksamma och motverka mäns våld mot kvinnor införde man 1998 bestämmelsen om kvinnofridskränkning i lagen. I propositionen, förarbetena, ser man att det var efter påtryckningar från bl.a olika kvinnorörelser som kvinnofridslagen som egen paragraf i lagstiftningen införskaffades, skilt från fridskränkningslagen. De menade att kvinnor var särskilt utsatta och att det var ett tydligt sätt att politiskt och lagmässigt ytterligare trycka på och synliggöra föreställningen om att det generellt är män som gör sig skyldiga till våld i nära relationer.

En man som kränker friden mot en kvinna skall därmed genom lagrummet specifikt pekas ut på grund av sitt kön, medan det inte finns någon liknande lag för kvinnor. Dessutom kan det även genom detta synsätt riskeras att man i förlängningen påverkar rättsväsendets hanterande av våld i nära relationer, genom att det präglas av ett ensidigt perspektiv, där kvinnor är offer och män är förövare. Det fenomenet har för övrigt uppmärksammats i flera stora undersökningar i andra länder, bl.a. i USA och England, men ännu inte i Sverige.

Det finns fler exempel på lagstiftning som är till kvinnans fördel, bl.a. när det gäller skyddat boende för kvinnor, där propositionen, förarbetet till lagen så sent som 2006-7, samt den färdiga socialtjänstlagen i 11 § särskilt inriktat sig till kvinnor men inte män: “Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.”.

Vid en diskussion inser de flesta att det även finns kvinnor som fysiskt eller psykiskt misshandlar eller utsätter sin partner för sexuellt våld eller tvång, men använder man det som ett argument blir man ofta förringad genom svar att det säkert förekommer, men är oerhört ovanligt och att det möjligen förekommer psykisk misshandel. Man kan t.o.m få höra att om en man misshandlas av en kvinna har han troligen gjort sig förtjänt av det. Den generella inställningen verkar vara att de flesta tror och menar att det är mycket vanligare att män är förövare, så det motargumentet får aldrig någon större giltighet.

Konsekvenserna av den inställningen eller de förutfattade meningarna har i t.ex. USA uppmärksammats och konstaterats vara ett hot mot rättssäkerheten. Detta har bl.a visat sig genom flera undersökningar sedan början av 2000-talet, där framför allt polisväsendet och åklagarämbetet därefter har uppmärksammats på problemet. Denna, ofta omedvetna föreställning och skuldbeläggning, där mannen pekas ut och förutsätts vara förövaren vid t.ex. en utryckning till ett familjebråk och senare eventuell lagföring har visat sig vara rättsosäker och visat sig ge strukturella felbedömningar. Även domare har dessa föreställningar och dömt därefter, till nackdel för män.

I Sverige och i de 90 olika länder där frågan om våld i nära relationer har undersökts från 2002 fram tills idag, visar att kvinnor generellt misshandlar i lika stor utsträckning som män. I flera länder, bl.a. i Norge har det påvisats att det t.o.m. är fler kvinnor än män som misshandlar, med skillnaden att mäns våld ofta är allvarligare och ger svårare fysiska skador, men det finns även tecken på att anmälningsbenägenheten är mycket lägre när en man misshandlas än tvärtom.

I sverige uppmärksammades detta för första gången i ett större samanhang i en rapport av BRÅ 2009, där man konstaterar att ungefär lika många män som kvinnor utsätts för våld i nära relationer i Norden. De undersökningar som de hänvisar till är bl.a Haaland m.fl. 2005, Pape 2003, Helweg-Larsen och Frederiksen 2008b, Nieminen m.fl. 2008, Gill och Remahl 2005.

I den sistnämnda svenska undersökningen som bl.a. publicerades i DN 2005 uppger ungefär lika många män som kvinnor att man blivit slagen av sin partner men där även 10 % av kvinnorna och 4 % av männen dessutom uppgav att de slog först. BRÅ konstaterar dock att undersökningen genomfördes på så sätt, bl.a. genom internetbaserade enkätsvar från studenter, att den inte är heltäckande och att det saknades en representativ svensk studie om detta, där både män och kvinnor studeras som eventuella offer och/eller förövare. BRÅ nämner också resultaten från Norge (Pape 2003) där undersökningen visade, att bland  2 200 unga (genomsnittsåldern 22 år) hade 6 procent av männen och 4 procent av kvinnorna under det senaste halvåret utsatts för fysiskt våld av sin partner.

Sedan dess har det utförts två större undersökningar i Sverige, utförda av Gunilla Krantz m.fl. som publicerades 2012, som visar att det t.o.m. kan vara så att män oftare utsätts för våld:

Den första undersökningen visar att fler män (11%) än kvinnor (8%) är utsatta för fysiskt våld och att det är fler män (25,6%) som utsätts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld, än kvinnor (23,2%).

Den senare undersökningen visade att lika många män (8%) som kvinnor utsattes för våld.

När det gäller konsekvensen av våldet måste det i sammanhanget påpekas att kvinnor generellt drabbas fysiskt hårdare och fler kvinnor (2008-2013 ca 13 per år) än män ( ca 4 per år) avlider till följd av det. Det våld som utövas av en man med uppriktig avsikt att orsaka allvarlig skada, i t.ex. vredesmod, leder generellt oftare till svårare kroppsskador än om det utövas av en kvinna, även om syftet varit detsamma. Detta innebär inte automatiskt att våld som utövas av en kvinna därför är mindre klandervärt. Att konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor är allvarligare är självfallet oacceptabelt, men innebär inte att mäns våld per automatik skall anses vara mer kränkande än kvinnornas på ett principiellt plan. Syftet med våldet är det samma, att tillfoga offret skada.

Dessutom visar undersökningarna dessutom entydigt att män inte polisanmäler eller uppsöker sjukhus i lika stor utsträckning som kvinnor, varför man helt säkert inte kan uttala sig om huruvida män generellt skadas mindre, även om brottsstatistiken och vårdrapporter tyder på det.

Hur stort mörkertalet är när en man misshandlas och skulle behöva/behöver sjukvård vet man inte säkert, men BRÅ uttalar sig även om detta problem redan 2009. Dessutom, i läkar- och sjuksköterskeutbildningen i stort sett i hela västvärlden, så även i Sverige, ingår det att lära sig upptäcka tecken om en kvinna är utsatt för våld av sin partner, men ingenting om det omvända förhållandet. Detta kan uppenbart innebära att sjukvården idag inte har tillräcklig kunskap om detta, eller att det riskeras att de inte tar dessa fall på lika stort allvar om det är en man som kommer in med skador som en partner tillfogat. Just det sistnämnda framkommer i alla de undersökningar som tar upp den frågan, att männen anser att sjukvården inte tar dem på allvar eller de känner att de inte kommer att göra det om de söker hjälp. Det samma gäller för mäns anmälningsbenägenhet där samma argument och känslor framförs.

Det är inte rimligt att man idag, fortfarande trots entydiga undersökningsresultat, i stort sett uteslutande fokuserar på det ena könet. Alla som säger sig vara intresserade av jämställdhet borde uppmärksamma detta, även kvinnorörelsen och sluta att bedöma och se det olika beroende på vilket kön det är som är drabbat. Idag har vi en väl utbyggd och rikstäckande statligt finansierad verksamhet med tjej- och kvinnojourer medan de få mansjourer som finns, tvingas att finansieras och driva sin verksamhet genom ideella krafter.

Kvinnorörelsen och feminismen har i västvärlden gjort stora framsteg de senaste decennierna för att arbeta mot de orättvisor som funnits och uppmärksammar de som finns kvar idag i sin kamp. De har arbetat  hårt politiskt och ideologiskt för att föra fram sitt budskap, och det finns nog inte en modern man idag som inte i var fall lyssnar och försöker sätta sig in i de strukturella orättvisor och kvinnoförtryck som tyvärr finns kvar än idag och drabbar kvinnor på olika områden. I den kampen finns det även ett stort ansvar, att om man utger sig arbeta för jämställdhet, inte köra över, förringa, nervärdera och tysta ned de problem som faktiskt drabbar män, dagligen.

Politiskt har kvinnorörelserna historiskt och efter en lång och hård kamp fått och får fortsatt än idag ett stort stöd, men även ekonomiskt, i jämställdhetsarbetet. Samma stöd får inte män idag och behöver kanske inte det heller i samma uträckning.  Men när det uppmärksammas och belyses uppenbara strukturella, juridiska och ekonomiska orättvisor gentemot män på allt fler områden, borde kanske politiker och kvinnorörelser kunna, eller i vart fall försöka, uppmärksamma detta och inse att det är ett faktiskt och allvarligt problem och inte försöka tysta ned debatten.

Skall pendeln tillåtas svänga så pass, att vi skapar ett samhälle där kanske allt fler män än i dag diskrimineras både ekonomiskt och juridiskt, eller skall vi sträva efter verklig jämställdhet och förståelse av varandras problem, oberoende av kön?

Antirasismens fula tryne

Låt mig först klarlägga att jag inte anser att rasism är OK. Har aldrig varit och kommer heller inte att vara. Någonsin.

Men jag påstår att att antirasisterna sedan länge har övergått till ett agerande och framförande av åsikter som kan jämställas med just rasism, med den enda skillnaden att antirasisterna inte hänsyftar till eller använder sig av ordet ras i sin propaganda.

Varför är det helt uppenbart att antirasisterna sedan många år tillbaka aktivt sysslar med åsiktsrasism?

Låt mig klargöra…

I FN´s rasdiskrimineringskonvention kan man läsa följande:

“..varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

Det är bara att byta ut orden “…ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung…” i författningen mot ordet “åsikter” så klarnar bilden.

I många antirasisters ideologi ingår det att dela upp människor efter just åsikter och den som vägrar infinna sig i denna ordning, genom att inte uttrycka vad de anser vara de rätta åsikterna, står det dem rätt att misshandla, hota, håna eller förnedra offentligt. Genom detta konstrueras en uppdelning mellan människor med olika människovärde, som utgår från samma idéer som den antirasistiska kampen syftar till att utplåna.

De vänsterextrema grupperna, som det oftast handlar om, tar sig rätten till utomparlamentariska påtryckningsmetoder genom att de anser att den ideologiska kampen är viktigare än att följa lagar.

Så fort de anser att någon uttalat något som kan anses vara, eller agerat rasistiskt har deras meningsmotståndare förbrukat sina mänskliga rättigheter.

Inför G20 mötet i Hamburg den 7 juli 2017 anordnade bland annat AFA bussresor dit samt skrev på sin hemsida :

“…rasister och sexister attackeras och vi tar kontroll över våra egna områden. … Vi kommer att åka till Hamburg för att sätta käppar i hjulet…”

Dessutom står det i deras avsiktsförklaring på hemsidan t.ex. att : “Vi anser att fascismen måste bekämpas både ideologiskt och fysiskt, i alla dess former varhelst den visar sig.”

Vad som sedan hände rapporterade TT om:

Demonstranter tände eld på bilar, byggde barrikader av bråte på gatorna som sattes i brand och plundrade affärer. De 20 000 poliser som satts in i staden för att hantera de förväntade 100 000 demonstranterna attackerades med slangbellor och molotovcocktails som kastats från hustak … “

Det har idag gått så långt att att den antirasistiska fanatismen, våldet och censurmentaliteten har tillåtits löpa amok i samhället och vem som helst kan anklagas eller stämplas som rasist, ofta med förödande konsekvenser till följd.

Åsiktsförtrycket har spridit sig som ett gift i samhällsdebatten där självcensuren av självbevarelsedrift och rädsla brett ut sig bland journalister, författare, politiker, demonstranter och andra tyckare, som, om de tycker fel, riskerar sin egen eller anhörigas hälsa, arbete, ekonomi och karriär, i ett debattklimat där antirasistiskt våld och hot anses tillhöra den goda sidan.

Sverige och Europa är idag ett samhälle där acceptansen för antirasistiskt våld, hot och förtryck är så pass att det aldrig får samma negativa uttryck i medier eller avtryck i samhällsdebatten som deras meningsmotståndare och motpol hade fått vid likartade våldsaktioner. Detta trots att båda sidor är ett lika stort och allvarligt hot mot den öppna samhällskonstruktionen och de grundläggande värderingarna om demokrati och allas lika värde.

Angela Merkel varnar för 100 miljoner afrikanska ekonomiska- och miljöflyktingar på väg till Europa. Jag vill bli en av dem, fast tvärtom.

Midsommar i Sverige, regn, styv kuling och 15 grader. Den kylskåpskalla sillen får mig att frysa än mer även om snapsen värmer något. Ifrågasätter vilket öde det är att bo i Norr.

Längtar efter länder med ett tropiskt klimat. Kanske t.o.m att helt byta breddgrad några månader med någon av de 100 miljoner potentiella flyktingar som är på väg till Europa från länderna i “Sub Sahel” söder om sahara.

 

Varför inte skapa ett EU-stött utbytesprogram? En hydda (observera bilden på Malabo i Ekvatorialguinea, därifrån tusentals flyktingar är på väg hit) i varma Afrika för blåfrusna nordbor, mot att de får bo i kalla Sverige på sommaren. Samtidigt slipper vi då att betala kostsamma flyktingförläggningar i norr och dyra hotellräkningar i söder. Givetvis från från vår sida med ett underförstått budskap om att varna dem från att komma hit. Prova själv och se hur varmt och skönt vi har det…

Kanske mer kostnadseffektivt än de nordiska upplysningskampanjer som just nu sänds där på nationell TV för att förklara att Europa inte är en outtömlig bankomat.

Tyvärr har de glömt att berätta att det inte bara är Afrikanerna som har klimatproblem, fast omvänt.

Men OK, jag har iallafall kall Matjessill och gräslök att tugga på.

Har dem det?

 

Är den ökande “antisemitismen” i Europa en reaktion mot Judarnas politik i Palestina?

Samtliga Judar jag pratat med de senaste 30 åren anser inte att de förtrycker Palestinierna. Det är bara självförsvar. Allt Palestinierna och Araberna gör mot dem, från stenkastning, knivattacker och hemmagjorda raketer är ett försök från deras sida att utrota dem alla, helt enligt Hamas högsta önskan.

Är kanske Palestiniernas attacker ett uttryck av frustration över de övergrepp som skett mot dem de senaste 70 åren.

Det är svårt att ta upp det, speciellt med Judar. Det är som ett infekterat sår. Nästan omöjligt att hålla en konstruktiv diskussion. När argumenten tryter kommer de allt som oftast in på Hamas, Sexdagarskriget, oktoberkriget eller förintelsen.

Det verkar som om de anser sig ha frikort på våld genom att hänvisa till det. Att försöka se frågan ur ett annat perspektiv verkar vara mycket svårt. Dock har den yngre generationen lättare. En del Israeler har t.o.m. själv reagerat på allt övervåld som har skett de senaste åren, även om de är i kraftig minoritet.

Polariseringen har dessutom ökat sedan Benjamin Netanyahu kom till makten 2009. Tyvärr kan man se flera likheter mellan partiet han leder, Likud och Sverigedemokraterna, där Likud utan omsvep kan karakteriseras som ett mycket extremare högerparti i den jämförelsen. Dessutom utsåg de Nationella unionens partiledare Avigdor Lieberman till utrikesminister.

Yisrael Beiteinu (”Israel är vårt hem”) är ett parti som har ett så nationalistiskt och högerextremt budskap att det knappast finns, eller ens skulle kunna finnas något jämförande politiskt parti i Europa på grund av vår lagstiftning. En del anser med rätta att Lieberman är en ultranationalistisk extremist. Om Europeiska politiker gjort liknade uttalande som honom skulle de garanterat få fleråriga fängelsestraff.

Några få exempel är att han anser att israeliska parlamentsledamöter som samtalar med Hamas bör avrättasatt Israel borde bekämpa Hamas med kärnvapen och att Gaza borde behandlas som Tjetjenien.

Den totala blockaden av hela västbanken är enligt majoriteten av Knesset till för att de inte skall kunna importera stridsmateriel. Det fick det svenska skeppet Marianne i”Ship to Gaza”, fyllt med mat, medicin och andra livsviktiga förnödenheter med destination Gaza erfara, när det i strid mot internationell lagstiftning bordades 2015 av Israeliska elitsoldater på internationellt vatten.

Jag har inte för avsikt att ta upp hela Israel-Palestinakonflikten här, men menar att allt fler i väst ifrågasätter vad som sker, övervåldet som Israel utövar mot Palestinierna.

Kanske blir vissa helt enkelt förbannade och anser att Judarna gått över gränsen för många år sedan och reagerar mot det?

Och skulle du våga reagera för högljutt, riskerar du naturligtvis att kallas för antisemit eller judehatare och få förintelsens detaljer slängt i ansiktet.

Andra kan dock anse att det är en hälsosam reaktion mot Judarnas förtryck av Palestina.

Ännu ett nytt terrordåd av en fredsälskande religion. Eller är den i grunden det?

Islam är fredens religion menar de flesta Muslimer. En vanlig inställning av dem som går på fredagsbönen i källarmoskén och ber hemma eller på arbetet fem gånger om dagen vända mot Mecka, så som stipuleras i Koranen att en troende Muslim skall göra. Visa sin underkastelse och kämpa för att leva rättroende.

För några år sedan läste jag läste Koranen. Bara för att få en uppfattning om vad det handlar om. 10 år tidigare läste jag hela Bibeln också, så jag har lite att jämföra med.

En sak slog mig direkt. Bl.a. att förhållningssättet och viljan till våld skiljer sig grundläggande åt.

Att Gamla Testamentet bl.a. uppmanar till våld kan man inte komma ifrån, det förekommer på flera ställen. Målet med uppmaningarna i gamla testamentet verkar vara att få fram en bra människa. Metoderna är att på olika sätt avliva dem som väcker guds vrede och ofta ber han människor om hjälp. Historien om när Moses var på Sinaiberget och skrev ned 10 Guds budord på stentavlorna var att de kristna, trots tydliga besked att inte tillbe avgudar, tillverkat och tillbett guldkalven. Gud och Moses blev mycket arg och ber Levi´s barn att döda alla de hittar. ”vid pass tre tusen man” faller den dagen (2 Mos 32:28).

Även Allah gillar våld och uppmuntrar sina anhängare att mörda för sin tro, till exempel i sura 4:74:

Låt då dem kämpa för Guds sak som är villiga att ge upp detta jordiska liv för att vinna evigheten! Vare sig han stupar eller segrar, skall Vi skänka den som kämpar för Guds sak en riklig belöning. 

Men det finns en avgörande skillnad. I Bibeln bekymrar sig bara Gud när hans eget folk inte lyder reglerna. Andra bryr han sig inte om.

Även Allah blir besvärad när de troende begår brott mot religionen, men blir också provocerad och djupt störd av att det existerar folk som inte är muslimer, alltså otrogna.

I Gamla Testamentets ber Gud sina troende att ingripa mot deras trosfränder, medan Allah ber sina troende ingripa även mot helt utomstående. Att en god muslim ska bekämpa otrogna, trots att det kan kännas fel för den som utför det, upprepas i Koranen, till exempel i sura 2:216:

Det är en plikt för er att strida och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er – Gud vet, men ni vet inte.

Ett likartat tema är att en muslim inte får vara rädd för fegisar som försöker avstyra våldet (som i sura 4:77,78):

Har du inte sett hur de som blivit tillsagda: ”Upphör med ert våld, förrätta bönen och erlägg allmoseskatten”, [beter sig] när de får befallning att kämpa? Några av dem visar sådan fruktan för människorna som skall visas Gud – ja, större fruktan – och de säger: ”Herre! Varför har Du befallt oss att kämpa? Ge oss ett kort uppskov!” Säg: ”Livets fröjder är få; evigheten har mer att bjuda den som fruktar Gud och [ingen] skall få lida ens den orätt som ryms på en tråd. Var ni än befinner er kommer döden att hinna ifatt er, även om ni skulle [fly upp] i höga torn”.

Gamla Testamentets Gud bryr sig alltså inte om några andra än sitt eget folk till skillnad från Allah. Kristendomen är ingen missionerande religion. (Gamla Testamentets Gud blev inblandad i missionsverksamhet först efter Jesus, som på sitt sätt var en extremist, men aldrig gillade våld.)

För Allah, däremot, är missionen, andra folks omvändelse till islam, mycket viktig och fundamental. Kampen går ut på leta upp de otrogna, sanningens förnekare och tvinga dem att välja mellan död och konvertering, till exempel enligt sura 8:38-40:

[Muhammad!] Säg till sanningens förnekare: ”Om ni gör slut på [ert motstånd mot tron] skall det förflutna förlåtas er, men om ni återupptar [er fientliga hållning, bör ni tänka på] hur det gick för forna tiders folk [som ville trotsa Gud].” 

Och kämpa mot dem till dess förtrycket upphör och all dyrkan ägnas Gud. Om de upphör ser Gud vad de gör; men om de vänder om [och på nytt gör motstånd mot tron] skall ni veta att Gud är er beskyddare – den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla! 

Samtidigt som jag läser och funderar över detta, vet jag att många hävdar att Islam är fredens religion. Det finns belägg för det i Koranen, till exempel sura 25:63:

Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen. 

Mitt problem är att Koranen bitvis är motsägelsefull. Det stör mig nästan lika mycket som om jag själv varit muslim. Jag har därför aktivt letat efter en tolkning som skulle kunna visa på något annorlunda. En sådan finns, nämligen att fred ska utbryta när Den Nåderikes [sanna] tjänare till slut lyckats omvända eller förinta alla otrogna. Det är ett logiskt tankesätt men konsekvenserna är ju att mänskligheten i ett sådant läge inte skulle ha några religiösa motsättningar kvar, då alla som inte är Muslimer antingen är omvända eller mördade. Det kanske tar ett tag för Muslimerna att nå dit, men som Den Nåderike så tröstefullt uppmanar dem (sura 2:153):

Troende! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut. 

Ett tilltalande drag i denna tolkning är att den kan förklara varför Koranen ibland uppmanar till och ibland tar avstånd från mord. Se exempelvis sura 25:68:

Och de [ Den Nåderikes [sanna] tjänare; Romulus anmärkning] anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet – som Gud har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning… 

Något mer rättfärdigt syfte än att omvända otrogna verkar ju knappt finnas. När Den Nåderikes [sanna] tjänare (den rättroende, besvarat avgudadyrkarna med fredshälsningen kan de lugnt och värdigt [och utan later] föreslå de otrogna (ickemuslimer) omvändelse alternativt avrättning.

Med andra ord är Islam i grunden, dock något trevande i vissa avsnitt, men huvudsakligen en våldsbejakande och invasiv religion, vilket med uppenbar tydlighet slås fast i Koranen.

En troende Muslim skall enligt Koranen söka upp de otrogna och antingen omvända eller döda dem.

Då skulle man ju vilja hoppas, genom att se på sig själv som svalt troende i ett Lutheranskt land, att Muslimer överlag är lika lite troende. Som en “normalsvensk”, som inte bryr sig speciellt mycket om tro överhuvudtaget. Tyvärr är det alls icke så. Förleds inte att tro annat. Majoriteten av dem som anser att de är Muslimer, tar sin tro på mycket stort allvar.

Men detta är ju bara min uppfattning. Det finns givetvis många fler, men kanske en av många förklaringar till en stor del av de Muslimska terrordåden runt om i världen?

Eller?

Jag äger min lägenhet, tror många i Sverige. Bara för att de har betalt för den.

Det kan inte vara mer fel. Man äger inte en bostadsrätt. Ur ett internationellt perspektiv är det nästan fullständigt unikt att man inte äger en bostad man betalat för, men det vet väldigt få.

Det var inte förrän lagstiftningen ändrades 2004 som det var möjligt med tredimensionell fastighetsbildning av lägenheter i Sverige. Det innebär att man fram tills dess inte kunde äga en. Fortfarande är det mindre än 0,1 procent som gör det i Sverige, men nästan alla som bor i en bostadsrätt tror att de gör det.

Under åren jag bodde i Köpenhamn på -90 talet försökte jag förklara vår unika bostadsform för mina danska vänner. Kommentarerna var många, bl.a. att systemet påminde allt för mycket om ett ryskt jordbrukskollektiv under Stalintiden. Jag höll aldrig med om det, men var och är fortfarande idag förundrad över hur många Svenskar som inte känner till något annat sätt att “köpa” en lägenhet. De tror att bostadsrättsformen är den vanligaste boendeformen i hela världen, när det är precis tvärtom.

Vilka allvarliga konsekvenser det får för bostadsvärderingen i förhållande till övriga världen glöms bort. Dessutom när man t.o.m. jämför bostadspriserna i Stockholm med London och New York och tycker det är billigt här. Då är man givetvis helt fel ute. Förutom att man har storhetsvansinne, är det som att jämföra äpplen med bananer eller något ännu värre.

Min lägenhet är en bankomat…

… sade en god vän till mig för några månader sedan, som köpte en bostadsrätt på Norrmalm i Stockholm 2002.

Frågan är om han inte har rätt.

2002 gav han 1,2 miljoner för en trerumslägenhet på fjärde våningen med en stor balkong mot öster, öppen spis och 90 kvadratmeter. Hiss till tredje våningen och sedan trappor den sista.

Det var mycket pengar för en lägenhet då. Enligt SCB och deras prisomräknare justerat för inflation motsvarar det idag 1 414 350 kronor och 23 öre.

Grannen sålde en liknande lägenhet i Januari i år berättade han. Lägenheten var 10 kvadratmeter mindre och hade en liten balkong. Han nämnde vad grannen hade fått betalt, men jag misstrodde honom och menade att han överdrev med några miljoner. Jag var någorlunda uppdaterad på bostadspriserna i Stockholm trodde jag.

Dagen efter gick jag av en tillfällighet förbi mäklarkontoret som ligger rakt över gatan och kikade lite i skyltfönstret. Jag råkade då se en skylt på sålda lägenheter. Hans grannes lägenhet var mycket riktigt såld, för 15,4 miljoner.

Det innebär att om min vän säljer lägenheten idag, har han tjänat mer än 60 000 i månaden i 15 år, efter att reavinstskatten är betald.

Han berättade också att har belånat den lite då och då med några 100 000 kronor bara för att förgylla tillvaron lite extra, så nu hade han nästan 3 miljoner i lån.

Jag förstår varför han kallar sin lägenhet en bankomat.

När jag blev rädd för Kineser

Det hände när jag var fyra år. Min styvfar varnade mig att gräva för djupt, högst några centimeter djupare. Annars skulle jag till slut komma fram på andra sidan jordklotet och slå spaden i huvudet på en Kines. Då skulle Kinesen naturligtvis bli mycket arg. Och, tillade han med stor inlevelsefull spelad förskräckelse och varnade mig: En arg Kines är en mycket farlig Kines.

Några år senare gjorde jag samma sak med min lillasyster när hon var i samma ålder som jag var då.

Hon har aldrig förlåtit mig för skämtet.

Ända sedan jag förstod att han drivit med mig ville jag åka till Kina. Det tog 44 år, men till slut kom jag dit.