Antirasismens fula tryne

Låt mig först klarlägga att jag inte anser att rasism är OK. Har aldrig varit och kommer heller inte att vara. Någonsin.

Men jag påstår att att antirasisterna sedan länge har övergått till ett agerande och framförande av åsikter som kan jämställas med just rasism, med den enda skillnaden att antirasisterna inte hänsyftar till eller använder sig av ordet ras i sin propaganda.

Varför är det helt uppenbart att antirasisterna sedan många år tillbaka aktivt sysslar med åsiktsrasism?

Låt mig klargöra…

I FN´s rasdiskrimineringskonvention kan man läsa följande:

“..varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

Det är bara att byta ut orden “…ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung…” i författningen mot ordet “åsikter” så klarnar bilden.

I många antirasisters ideologi ingår det att dela upp människor efter just åsikter och den som vägrar infinna sig i denna ordning, genom att inte uttrycka vad de anser vara de rätta åsikterna, står det dem rätt att misshandla, hota, håna eller förnedra offentligt. Genom detta konstrueras en uppdelning mellan människor med olika människovärde, som utgår från samma idéer som den antirasistiska kampen syftar till att utplåna.

De vänsterextrema grupperna, som det oftast handlar om, tar sig rätten till utomparlamentariska påtryckningsmetoder genom att de anser att den ideologiska kampen är viktigare än att följa lagar.

Så fort de anser att någon uttalat något som kan anses vara, eller agerat rasistiskt har deras meningsmotståndare förbrukat sina mänskliga rättigheter.

Inför G20 mötet i Hamburg den 7 juli 2017 anordnade bland annat AFA bussresor dit samt skrev på sin hemsida :

“…rasister och sexister attackeras och vi tar kontroll över våra egna områden. … Vi kommer att åka till Hamburg för att sätta käppar i hjulet…”

Dessutom står det i deras avsiktsförklaring på hemsidan t.ex. att : “Vi anser att fascismen måste bekämpas både ideologiskt och fysiskt, i alla dess former varhelst den visar sig.”

Vad som sedan hände rapporterade TT om:

Demonstranter tände eld på bilar, byggde barrikader av bråte på gatorna som sattes i brand och plundrade affärer. De 20 000 poliser som satts in i staden för att hantera de förväntade 100 000 demonstranterna attackerades med slangbellor och molotovcocktails som kastats från hustak … “

Det har idag gått så långt att att den antirasistiska fanatismen, våldet och censurmentaliteten har tillåtits löpa amok i samhället och vem som helst kan anklagas eller stämplas som rasist, ofta med förödande konsekvenser till följd.

Åsiktsförtrycket har spridit sig som ett gift i samhällsdebatten där självcensuren av självbevarelsedrift och rädsla brett ut sig bland journalister, författare, politiker, demonstranter och andra tyckare, som, om de tycker fel, riskerar sin egen eller anhörigas hälsa, arbete, ekonomi och karriär, i ett debattklimat där antirasistiskt våld och hot anses tillhöra den goda sidan.

Sverige och Europa är idag ett samhälle där acceptansen för antirasistiskt våld, hot och förtryck är så pass att det aldrig får samma negativa uttryck i medier eller avtryck i samhällsdebatten som deras meningsmotståndare och motpol hade fått vid likartade våldsaktioner. Detta trots att båda sidor är ett lika stort och allvarligt hot mot den öppna samhällskonstruktionen och de grundläggande värderingarna om demokrati och allas lika värde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =